Aktuálně
Návštěvy:
Dnes: 27Celkem: 95985

Devátý dopis (zprávy a poselství)

Suchetas » Dopisy » Devátý dopis (zprávy a poselství)

Milá požehnaná Já,

Zprávy

po delší době vás všechny zdravím.  Někteří přátelé mají zájem a ptají se na zprávy z ašramu. Líbí se jim moje zprávy i článek. Chtěl bych shrnout myšlenky a pocity z mé cesty do různých evropských zemí, i o současné situaci v Shantidham. Moje zprávy a poselství se zpozdily kvůli cestování. Moje myšlenky se toulaly kolem lidí a  témat, která  s nimi souvisela. Ale je pro mne obtížné soustředit se na psaní, když jsem na cestách. Po návratu do Shantidham  jsem se účastnil Navaratri, zvláštní praxe po 10 dnů.  Mé vlastní práce pro fungování a udržování každodenních aktivit, jak osobních, tak ašramových, bylo také dost. Myslím, že teď je pravý čas na jejich závěr. 

Můj evropský program

Měl jsem různé typy programů – večerní sat-sang, víkendové a malé pobytové, atd. Byly hlavně v Česku, na Slovensku a ve Francii. Obsahovaly promluvy a řízené meditace, zpívání, debaty atd. Můj záměr, přivést lidi do hluboké meditace v omezeném čase, fungoval dobře. Učení se zaměřovalo na uvědomování si čistého vědomí. A zažít ho různými prostředky mé prezentace. Někde mi říkali, že je více zajímá praxe a až pak mluvení. Někteří lidé říkali, že prostě chtějí spíše jen sedět spolu než povídat o něčem, protože cítili, že energie je dostatečně klidná.  Ale určitě nejsou všichni lidé stejní. Každý je na jiné úrovni. 

Obvykle jsem učil integrální jógu neboli syntézu jógy. Jógové vědění, oddanost, konání, spolu s meditací. Meditační technika je založen na védántě a buddhismu. Lze je různě uzpůsobit. Mudrcové v Indii říkají, že Pravda je jenom jedna, velcí Mistři to říkají různými způsoby. 

Na některých místech bylo téma promluvy určeno organizátory. V Praze to byly Pataňdžaliho jóga sútry. Mnoha účastníkům vyhovuje, když znají téma před setkáním.

Téměř na všech místech mi nabízejí nové pozvání, čemuž bych rád vyhověl. Mohu také zajet na pár nových míst.  Z mé strany mám formulovat a prezentovat moje učení novými způsoby. Pár inteligentních doporučení jsem dostal od několika přátel. 

V Shantidham je to teď lépe organizované. Programy jsou pro lidi jasné. Více lidí se podílí na zajišťování ubytování, příjezdu, cest a dalších potřeb. Hosté, kteří sem přijížděli v tomto období, byli také vstřícnější, přátelštější a se zralejším pohledem na situace u nás. Je to mezinárodní společenství přijíždějící z různých částí světa. Někteří přijíždějí každý rok. 

POSELSTVÍ

Co je Bůh?  Velcí mudrci, hlavně v Indii, říkali, že se nedá odhalit myslí nebo intelektem. Mnozí ho popisují pomocí paradoxů a protimluvů. A ještě je mnoho svatých písem, která ho popisují různými způsoby. Je neuchopitelný. Říká se, že je Pravdou, skutečností, která se nemění ve třech obdobích času: minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Říká se, že je Vědomím. Je Vědoucí. Je prožitím Blaženosti neboli nejvyšší radosti.  Je Věčný. Je mimo tyto popisy. Je to Nadjá (Self)  se sklonem k překrývání, ztotožňování se s blízkými předměty, podobně jako sklo přijímá barvu předmětu, na kterém je položeno.

Dále uvádím popis od Šankaračárji, zastánce učení advaity (nedvojnosti) o učení Nadjá.  Podle nauky nedvojnosti, Bůh a Nadjá je totéž. Text pochází z Dasasloki, což znamená deset veršů.

Bůh není zemí, vodou, ohněm, vzduchem  ani oblohou (prostorem). Není ani smysly ani jevy, spojenými se smysly. Bude odhalen hlubokou meditací nebo ponořením se do Něj, kde  prodlévá jen jako Šiva neboli Bůh. (Siva kevaloham) Všechny verše zde končí slovy „to, co zůstává po popřeních, negacích (=vyjádřeních, čím On není), je Šiva.“ 

Nadjá nemá žádnou kastu ani barvu.  Není svazováno povinnostmi uctívání nebo jinými povinnostmi jako je vládnutí  nebo ochraňování druhých, obchodování nebo službou druhým. To, co zůstává po popření takových skutků, je Šiva neboli Bůh. 

Nadjá nemá matku, nemá otce, nemá Boha (devata), nemá svět. Není vázáno povinnostmi z Véd, obětních obřadů nebo náboženských poutí. Je mimo takový stav. To, co po popření takových povinností zůstává v hluboké meditaci, to je Šiva. 

Nemohou Jej odhalit filozofie ani náboženství jako sankhja, šivaismus, pančaratra (filozofie a systém cvičení), džinismus (náboženství), mimamsa (analyzování). Může být odhalen hlubokou meditací, kde prodlévá pouze Šiva. 

 Nemá žádné nahoře ani dole, žádné uvnitř ani vně ani uprostřed, nemá  ani deset směrů. Proniká vším jako prostor. Je Neměnný a samotný. Může být odhalen hlubokou meditací, kde prodlévá pouze Šiva. 

Není ani bílý ani černý, ani červený ani žlutý. Není nízký ani vysoký ani dlouhý. Protože je světlem, nemá žádný tvar. To, co zůstává po popření všeho tohoto, je Šiva. 

Není kazatelem ani učením posvátných písem. Není žákem ani vyučovanou látkou. Není ani tebou ani mnou. Je mimo dělení na kasty a světské povinnosti. To, co zbývá po tom všem, je Šiva. 

Nemá tři stavy - bdění, snění a hluboký spánek. Tedy není tím, kdo prožívá tyto stavy. Bude odhalen ve  čtvrtém stavu zvaném turíja (kde Já je probuzené a současně jakoby v hlubokém spánku) kde prodlévá Šiva. 

Je Všudypřítomný, je Věčná Blaženost, může být odhalen pouze sebou samým a nezávisle na ničem a nezávisle na tomto malicherném a tak odlišném hmotném světě.  A tak to, co zbývá z tohoto hmotného světa, je Šiva. 

Brahma neboli Šiva je nedvojný. Není osamělý. Není oddělen od jednoty a tak není vůči ničemu jako druhý. Není Prázdnotou. Není ani neprázdný, protože je nedvojný. Když Bůh není bez nedvojnosti, jak ho já (Šankaračarja) mohu popsat? 

Šankaračarja dává požehnání všem těm, kdo se toto učí, aby dosáhli Božského stavu neboli Pravdy, Vědomí a Blaha (sat-čit-ánanda). 

Kéž všichni dosáhneme tohoto stavu!

S láskou

Suchetas, leden 2016